HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden easyticketshop.nl

1. Definities

Ticketingsoftware – De online software ‘easyticketshop’ van Jewel Labs B.V., gevestigd Meeuwenlaan 98-100, 1021 JL te Amsterdam, waarmee organisatoren kaartjes voor evenementen kunnen verkopen.
Opdrachtgever – De partij waarmee Jewel Labs B.V. een samenwerking is aangegaan wat betreft het gebruik van Ticketingsoftware en aanverwante diensten.
Overeenkomst – De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Jewel Labs omtrent de levering en het gebruik van Ticketingsoftware en aanverwante diensten, danwel de door de Opdrachtgever geaccepteerde offerte van Jewel Labs.
Evenenement – Een evenement in de breedste zin des woords (feest, seminar, voorstelling, etc) waarvoor Opdrachtgever toegangsbewijzen wenst te verkopen via de Ticketingsoftware van Jewel Labs B.V.
Kaartje – Een toegangsbewijs voor een Evenement van Opdrachtgever.
Bezoeker – Een persoon die een Evenement van Opdrachtgever wenst te bezoeken en hiertoe een Kaartje wenst te kopen of gekocht heeft.

2. Algemeen
2.1 Jewel Labs B.V. verleent Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst het gebruiksrecht de Ticketingsoftware te gebruiken voor het verkopen van Kaartjes een Evenement aan Bezoekers. Opdrachtgever treedt in alle gevallen op als verkopende partij. Jewel Labs B.V. gaat in geen geval een relatie aan met de Bezoeker en is geen partij in de koop van het Kaartje.
2.2 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle dienstverlening van Jewel Labs B.V. aan Opdrachtgever.

3. Gebruiksrecht en intellectueel eigendom
3.1 Jewel Labs B.V. behoudt alle rechten van intellectueel eigendom op de Ticketingsoftware.
3.2 Opdrachtgever krijgt uitsluitend het gebruiksrecht van de Ticketingsoftware van Jewel Labs B.V.
– voor de onderdelen van de Ticketingsoftware waaraan in de Overeenkomst tussen Jewel Labs B.V. en Opdrachtgever gerefereerd wordt.
– voor het Evenement van Opdrachtgever waaraan in de Overeenkomst tussen Jewel Labs B.V. en Opdrachtgever gerefereerd wordt.

4. Kosten
4.1 De kosten voor de dienstverlening van Jewel Labs B.V. aan Opdrachtgever worden in de Overeenkomst gespecificeerd.
4.2 Het is Jewel Labs B.V. toegestaan om de kosten voor de dienstverlening te verrekenen met uit te betalen opbrengsten van de kaartverkoop.
4.3 Opdrachtgever is Jewel Labs B.V. in alle gevallen de overeengekomen kosten voor het gebruik van de Ticketingsoftware verschuldigd, ook in het geval van annulering van een Evenement of restitutie van betaalde bedragen aan Bezoeker.

5. Vrijwaring
5.1 Opdrachtgever vrijwaart Jewel Labs B.V. voor iedere mogelijke claim van derden wegens schade door het verstrekken van onjuiste informatie, tekortkomingen, of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever vrijwaart Jewel Labs B.V. voor iedere mogelijke claim van derden wegens het schenden van intellectueel eigendom door Opdrachtgever.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart Jewel Labs B.V. voor iedere mogelijke claim van Bezoekers. Hierbij zijn inbegrepen claims rond annuleringen en verschuivingen van Evenementen danwel alle andere mogelijke geschillen tussen
Opdrachtgever en Bezoeker aangaande de dienstverlening van Opdrachtgever aan Bezoeker.

5.5 Jewel Labs B.V. is gerechtigd alle door haar gemaakte kosten in verband met geschillen tussen Opdrachtgever en Bezoekers te verhalen op Opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van Jewel Labs B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 100.000 (honderdduizend Euro).
6.2 De aansprakelijkheid van Jewel Labs B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
6.3 Aansprakelijkheid van Jewel Labs B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Jewel Labs B.V. voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Jewel Labs B.V. voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 6.1 en 6.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
6.4 Jewel Labs B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van annuleringen, reclamaties en andere terugboekingen door klanten van Opdrachtgever. Het is Jewel Labs B.V. toegestaan reclamaties en andere terugboekingen door klanten van Opdrachtgever te verrekenen met eventuele betalingen aan Opdrachtgever.
6.5 Jewel Labs B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte (computer)systemen.
6.6 Jewel Labs B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door fraude, vervalsingen en ander misbruik of onrechtmatig gebruik van kaartjes door derden.
6.7 De in voorgaande leden van dit artikel 6 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Jewel Labs B.V. of diens leidinggevenden.
6.8 De aansprakelijkheid van Jewel Labs B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Jewel Labs B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Jewel Labs B.V. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jewel Labs B.V. in staat is adequaat te reageren.
6.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Jewel Labs B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Jewel Labs B.V. vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.
6.10 Opdrachtgever vrijwaart Jewel Labs B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Oprachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Jewel Labs B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
6.11 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Jewel Labs B.V. zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

7. Overmacht
7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Jewel Labs B.V., het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Jewel Labs B.V. zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Jewel Labs B.V. is voorgeschreven.
7.2 Er is in ieder geval sprake is van overmacht:
– in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties – anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekloosheid van Jewel Labs B.V. – door het uitvallen, op welke wijze dan ook, van door Jewel Labs gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en dataverkeer;
– in geval van uitval of verminderde prestaties van de Ticketingsoftware door acties van sabotage door derden, waaronder acties van hackers.
7.3 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

8. Beëindiging
8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
8.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan Opdrachtgever een Overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
8.4 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Jewel Labs B.V. is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
8.5 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Jewel Labs B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Jewel Labs B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.6 Jewel Labs B.V. is gerechtigd deze Overeenkomst met Opdrachtgever per direct op te schorten danwel te beëindigen indien:
– Er overmatige fraude door Bezoekers en/of een bovengemiddeld percentage chargebacks plaatsvindt.
– De dienst van de Opdrachtgever wijzigt, en/of deze strijdig is met wettelijke of andere voorschriften.
– Toeleveranciers van Jewel Labs B.V. – met name de partijen die betrokken zijn bij het incasseren van de betalingen voor de Kaartjes – weigeren diensten te verlenen ten behoeve van Opdrachtgever.
– Jewel Labs vanwege gewijzigde wet- en regelgeving niet meer in staat is de dienst te verlenen.

9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Jewel Labs B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, waaronder ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt, met betrekking tot de uitleg en uitvoering van deze Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, februari 2013

© Easyticketshop | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress